Sojusz Lewicy Demokratycznej

Forum Równych Szans i Praw Kobiet

Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD jest platformą programową partii, powołaną na podstawie art. 51 Statutu SLD. Uczestnikiem Forum może zostać członek/członkini lub sympatyk/sympatyczka SLD, który/która złożył/złożyła pisemną deklarację przynależności do Forum.